หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.maeyanghor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 (อบต.แม่ยางฮ่อ)
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญ.. พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,91) ประจำปีภาษี 2562 
เรื่องรับโอนพนักงานตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย สปก.เข้าอ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายที่ทำการอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายที่ทำการอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ดำ Network แบบที่ ๑(๒๘หน้า/นาที)ยี่ห้อ Brother รุ่นHL-L๒๓๗๕DW จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำบริเวณลำห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเปี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำบริเวณลำห้วยโทกลึก หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมดินบริเวณด้านหลังท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (รายเอียดแนบท้าย) รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะแกรงโครงเหล็กลวดตาข่ายคัดแยกขยะแต่ละประเภท จำนวน ๒ ชุดๆละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์การเรียน,ป้ายฐานเรียนรู้ครัวเรือน และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ ซีแอลพี รุ่น WC -๑๕๕ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คันๆละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการทำวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตในกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นางอุไรวรรณ โสภารัตน์
ปลัด อบต.
นางสุดาลักษณ์ ใจทา

กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสองข้างทางถนน ม.1-6 โครงการถนนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ตามโครงการอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ออกจัดเก็บภาษี ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุดที่ 3 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประชุมการติดตามความก้าวหน้า เครือข่ายขับเคลื่อนฯ


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติตำบล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - อบต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ : 054-654542 , แฟกซ์ : 054-654542 กด 26 , อีเมล์ : info@maeyanghor.go.th
Copyrights © 2020 www.maeyanghor.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)